သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံ

ဤေလ႔လာဆန္းစစ္မွုစစ္တမ္းသည္ ကမ႓ၻာတစ္၀ွမ္း သုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအတြင္းအလုပ္လုပ္ေနေသာလူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေလ႔လာဆန္းစစ္မွုစစ္သည္ အီးယူရန္ပံုေငြ တစ္ ကမ္ဘာလံုးရွိသုေတသနႏွင္႔ဆန္သစ္တီထြင္မွုကြန္ယက္အဖြဲ႔ မွ ကမ္ဘာတလႊားရွိ ကြဲျပားျခားနားေနၾကေသာသုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအခင္းအက်င္းတြင္ ေကာင္းေသာအေလ႔အက်င္႔မ်ားကိုထူေထာင္ၾကရန္ စူးစမ္းရွာေဖြေသာ RRING စီမံကိန္းၾကီးရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ RRING သည္ ယူနစ္ကိုႏွင္႔အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္ၾကေသာ သုေတသနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျဖစ္ပါသည္။

 
ဒီစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

က်ြြနု္ပ္တို႔သည္ သုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအေပၚတြင္သင္႔ရဲ႔ ရွဳေထာင္႔မ်ားအား နားေထာင္ခ်င္ေသာေၾကာင္႔ဤေလ႔လာဆန္းစစ္မွုစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ႔ပါသည္။ ဒီစာတမ္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင္႔ သင္သည္ သုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုမူ၀ါဒ ႏွင္႔ နိုင္ငံတကာခ်ဥ္းကပ္မွုမ်ားရဲ႔တိုးတက္မွုမ်ားသည္ သင္႔ရဲ႔အမွန္တပယ္အေျခအေနမ်ားကိုတိုးတက္ေစရန္အေလ႔အက်င္႔ေပးမွုအတြက္အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သင္ေျဖဆိုထားေသာအခ်ိန္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေသာအားျဖင္႔ (အခမဲ႔ iPad mini တစ္ဆု မဲနိုက္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဆုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အခ်ိန္ ၃၀-၄၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္႔အား ပထမဆံုးအေနျဖင္႔ သင္႔ရဲ႔လူမွုေရးေနာက္ခံကိုနားလည္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး လူဦးေရဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ သင္သည္ အထိုက္အေလွ်ာက္သေဘာတူရန္ႏွင္႔ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုႏွင္႔ဆိုင္သည္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ စာတမ္းကို ကုလသမဂစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွုရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚတြင္ သင္ရဲ႔အျမင္မ်ားျဖင္႔ ေကာက္ခ်က္ခ် အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သင္္သည္မည္သို႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးသနည္း

သင္႔ရဲ႔တံု႔ျပန္မွုမ်ားကို လံုး၀လ်ိဳ႔၀ွက္ထားပါမည္။ သင္႔ရဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာသုေတသနအတြက္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ခ်ေပးပါ။ သင္႔ရဲ႔အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိလိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို စီးပြါးျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ တတိယပါတီႏွင္႔အတူ ဘယ္ေတာ႔မွ ေ၀မွ်မည္မဟုတ္ပါ။

သင္၏ပါ၀င္မွုသည္ မိမိအလိုဆႏအေလွ်ာက္သာျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္စစ္တမ္းေကာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္းမည္သည္႔အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ေစ ဆုတ္ခြာခြင္႔ရွိပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သည္႔အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္မဆို ေက်ာ္လႊားနိုင္ခြင္႔ရွိပါသည္။ ဤေလ႔လာဆန္းစစ္မွုစစ္တမ္းသည္ ကမ္ဘာတစ္၀ွမ္း သုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအတြင္းအလုပ္လုပ္ေနေသာလူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေလ႔လာဆန္းစစ္မွုစစ္သည္ အီးယူရန္ပံုေငြ တစ္ ကမ္ဘာလံုးရွိသုေတသနႏွင္႔ဆန္သစ္တီထြင္မွုကြန္ယက္အဖြဲ႔ မွ ကမ္ဘာတလႊားရွိ ကြဲျပားျခားနားေနၾကေသာသုေတသနႏွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအခင္းအက်င္းတြင္ ေကာင္းေသာအေလ႔အက်င္႔မ်ားကိုထူေထာင္ၾကရန္ စူးစမ္းရွာေဖြေသာ RRING စီမံကိန္းၾကီးရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ RRING သည္ ယူနစ္ကိုႏွင္႔အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္ၾကေသာ သုေတသနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျဖစ္ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္သည္ ေထာက္ပံ႔ေငြသေဘာတူညီခ်က္ No 788503 ေအာက္ ဥေရာပသမဂရဲ႔ European Union’s Horizon 2020 သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွု အစီအစဥ္ရန္ပံုေငြမွ လက္ခံရရွိပါသည္။

 
ပါ၀င္ေဆာင္၇ြက္နိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွုေပးပါ။
  • ကၽြနု္ပ္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၈ႏွစ္အထက္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳေပးပါ။
  • ကြ်န္ေတာ္၏ေအာက္ပါစစ္တမ္းတံု့ျပန္မႈလံုလံုျခံုျခံုလိွု့်ဝွက္သိမ္းဆည္းထားနွင့္သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသံုးျပုလိမ့္မည္နားလည္ပါသည္။
  • ကြ်ြႏု္ပ္အေၾေကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လိွု့်ဝွက္ျဖစ္ပါတယ္ဟုနားလည္ပါသည္။ တတိယပါတီ၏စီးပြါးေရးအျဖစ္အသံုးျပုမႈအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ လူသိရွင္ျကားထုတ္ေဖာ္မည္မဟုတ္ပါ။
  • ကြ်န္ေတာ္၏ေအာက္ပါစစ္တမ္းတံု့ျပန္မွုကိုလံုလံုျခံုျခံုလိႈ့်ဝွက္သိမ္းဆည္းထားနွင့္သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသံုးျပုလိမ့္မည္နားလည္ပါသည္။
  • ဒီေလ့လာဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္းရဲ့အဆံုးမွာ ကြ်ြနု္ပ္၏ အမည္နွင့္(ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္) ပုဂဂိုလ္ေရးအရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို RRING သို့ေပးလိမ့္မည္။ ထိုသို့လုပ္ျခင္းအားျဖင့္က်ြနု္ပ္သည့္ မည္သည့္အခိ်န္တြင္ မဆို ငါ့အခြင့္ျပုခ်က္ျပန္ရုပ္သိမ္းျခင္းနွင့္ ကြ်နု္ပ္ ေထာက္ပံ့အခ်က္အလက္အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ နိုင္သည္ကို နားလည္ပါသည္။ ထို့ျပင္ဤအခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္ မေပးလွ်င္ ကြ်နု္ပ္ ၏ ေျဖျကားထားေသာ တံု့ျပန္မႈ အဓိပပါယ္ ရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု နားလည္ပါသည္။
  • ဒီသုေတသနလုပ္ငန္း၌က်နု္ပ္ ပါဝင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီးလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္ခံရရိွျခင္း နွင့္ ကြ်နု္ပ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ မည္သို့ျဖစ္မည္ကို နားလည္သေဘာတူသည္။
ဒီသုေတသနလုပ္ငန္း၌ ကြ်နု္ပ္ ပါဝင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီးလံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္ခံရရိွျခင္း နွင့္ ကြ်နု္ပ္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ မည္သို့ျဖစ္မည္ကို နားလည္သေဘာတူသည္။
 
 
ထိုသုေတသနသည္ (qualiaanalytics.org), ျဗိတိန္ရဲ့ျပန္ျကားေရးေကာ္မရွင္နာ ရံုး(ICO) နွင့္အတူမွတ္ပံုတင္ ျခင္း နွင့္အီးယူအေထြေထြ ေဒတာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဉ္း ဥပေဒ (GDPR ) နွင့္အတူ အျပည့္အဝလိုက္နာပါသည္ ။ ေဒတာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဉ္းဥပေဒ (GDPR) ။ သီးသန့္ privacy မူဝါဒကို ျမင္နိုင္ပါသည္။.

က်ေနာ္တို့ကိုကူညီရန္အသင္၏ပုဂဂိုလ္ေရးေနာက္ခံ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္စတင္ဖို့ မည္ျဖစ္ပါသည္္။ တတ္နိုင္သမွ်ေျဖဆိုရန္နွင့္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားလိွု့်ဝွက္ဆက္လက္ထားရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီးသင္႔အေၾကာင္းကိုေဖၚျပေပးပါ။

သင္သည္ တစ္ခုထက္ပိုရိွပါက သင္ကိုယ္စားျပုေသာနိုင္ငံ တစ္ခုတည္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

တစ္ဦးထက္ပိုရိွပါက သင္သည္အမ်ားဆံုး အသံုးျပုေသာ တစ္ခုတည္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

သင္သည္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ (သို့မဟုတ္) တကကသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဉီးျဖစ္ပါသလား
သင္ရဲ႔ေယဘုယ်ဘာသာရပ္ကိုေျပာပါ။

ေလွ်ာက္ထားေသာသူအေပါင္းတို့ေရြးခ်ယ္ပါ။


 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
ေအာက္တြင္ ေပးထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ သင္၏ အမ်ားဆံုး အနီးစပ္ဆံုးေသာ ဘာသာရပ္မွာ
သင္သည္မည္သည္႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္အလုပ္လုပ္ကိုပါသလဲ။
သင္႔ရဲ႔လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနကိုေဖၚျပပါ။
သင္၏ျပီးခဲ့တဲ့ 7 ရက္အတြင္းေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခိ်န္ဘယ္နွစ္နာရီေလာက္ အသံုးျပုခဲ့ပါသနည္း။
သင္သည္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အခိ်န္ကုန္အသံုးမျပုခဲ့လွ်င္, 0. (ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္) 0 ထက္ျကီးတဲ့ ဂဏန္းတစ္ခုရိုက္ထည့္ေပးပါ။

ေအာက္ပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သင္ရဲ႔လက္ရိွအလုပ္နွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားရိွပါသလား။

(ေလွ်ာက္ထားေသာသူ မွ အမွန္အမွတ္အသားျပုလုပ္ပါ)

သုေတသီ(သို့မဟုတ္)တီထြင္အျဖစ္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ (0) ရိုက္ထည့္ပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ (0) ထက္သာျကီးတဲ့ တန္ဖိုးတစ္ခု ရိုက္ထည့္ေပးပါ။

 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုနည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ပြင္လင္းျမင္သာမွုရွိသည္႔ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုအလုပ္မ်ားသည္ျပည္သူူလူထုက်ယ္ျပန္႔စြာလက္လွမ္းနုိင္ေသာရလဒ္မ်ားကိုျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုလုပ္ရွားမွုမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကိုလြတ္လပ္စြာရရွိနိုင္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ားျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း မင္းရဲ႔သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုအလုပ္မ်ားစီမံခ်က္မ်ားေရး ဆြဲစဥ္ မတူကြဲျပား ရွုေဒါင္႔ႏွင္႔ က်ြမ္းက်င္မွုမ်ားႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မွုမ်ားရွိခဲ႔ပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း မင္းရဲ႔သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳအလုပ္တြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မွုျမင္႔တင္ရန္အတြက္ ေျခလမ္းမ်ားယူခဲ႔ဖူးပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း မင္းရဲ႔သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွာအလုပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားပါ၀င္လာရန္အတြ က္ ေျခလမ္းမ်ားယူခဲ႔ဖူးပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုအလုပ္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္အေၾကာင္းၾကားေပးနိုင္ေသာေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုအလုပ္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ေျခလွန္းခဲ႔သည္မွာေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုလုပ္ရွားမ်ားအေပၚ အစိုးရမူ၀ါဒႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိခဲ႔ပါသလား။
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုလုပ္ရွားမ်ားအေပၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႔မူ၀ါဒႏွင္႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိခဲ႔ပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
 
ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာမတူပါ။သေဘာမတူပါ။အတန္ငယ္သေဘာမတူတဘက္ဘက္မွမပါအတန္ငယ္သေဘာတူသေဘာတူပါသည္။ျပင္းျပင္းထန္ထန္သေဘာတူပါသည္။မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
လြန္ခဲ႔ေသာ၁၂လအတြင္း သင္ျပဳလုပ္ေနေသာ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုလုပ္ရွားမ်ားအေပၚ လမ္းျပေပးေသာက်င္႔၀တ္စဥ္မ်ားေျခလွမ္းစခဲ႔သည္မွာ ေသခ်ာပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
မင္းရဲ့ျပီးခဲ့တဲ့ ၇ရက္အတြင္း အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ ေအာက္ပါအမို်းအစားမ်ားနွင့္အတူ အျပန္အလွန္ အကို်းျပုမႈမ်ားကို ဘယ္နွစ္နာရီေလာက္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသနည္း။ 
ေအာက္ပါအမို်းအစားမ်ားနွင့္အတူ အျပန္အလွန္ အကို်းျပုမႈမ်ား မရိွခဲ့လွ်င္ 0. (ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္) 0 ထက္ျကီးတဲ့ ဂဏန္းတစ္ခုရိုက္ထည့္ေပးပါ။


 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 

ယခု သင္႔အား ကုလသမဂ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးခ်င္ပါသည္။ (SDGs)

အက်ြမ္းတ၀င္မရွိပါ။အနည္းငယ္အက်ြမ္းတ၀င္အတန္ငယ္ငယ္အက်ြမ္းတ၀င္အတန္္အသင္႔ငယ္အက်ြမ္းတ၀င္အလြန္ငယ္အက်ြမ္းတ၀င္မသက္ဆိုင္ / ေရြးခ်ယ္စရာမရိွ
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 

ေမးခြန္းမ်ားမျပီးဆံုးမီ သင္၏ အေတြ့အျကံုနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ေမးခြန္းမ်ားအနည္းငယ္ ထပ္ျပီး ေမးခ်င္ပါတယ္။ မင္းရဲ့ေမးခြန္းေတြကို ျပန္လည္ေျဖျကား ကူညီမႈမ်ားေျကာင့္ လူမို်းမ်ား၏ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကဲ့သို့ RRING (rring.eu) စီမံကိန္းျကီး၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္နိုင္သကဲ့သို့ ကမ0x081ဘာလံုးဆိုင္ရာ သုေတသန ကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ေနေသာ သုေတသနနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအတြက္ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုကို ရွာေဖြတည္ေဆာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေနရာထက္ေက်ာ္လြန္ျပီးသင္႔တြင္အခ်ိန္မရွိသည္ကိုနားလည္ပါသည္။ ( ဒီလိုဆိုရင္ . ကၽြႏု္ပ္ဆက္မလုပ္နိုင္ေတာ႔ပါ။ အားလံုးျပီးဆံုးရန္အတြက္ ပါ။ သင္႔တြင္ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။) သို႔ေသာ္လည္း သင္ေနာက္ထက္၅ မီနစ္ေလာက္ထပ္စဥ္းစားေျဖဆိုေပးမည္ဆိုပါက ကၽြနု္ပ္အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါမည္။

ဒီသုေတသနစစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္ေျဖရန္ ဆႏဒ ရွိပါသလား။
 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 
သင္သည္ သုေတသနႏွင္႔တီထြင္ဆန္းသစ္မွုမ်ားအတြက္ ကမ္ဘာလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမွုအပါအ၀င္ေနာင္အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည္႔ စီမံကိန္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခဲရရွိရန္ ဆန္ဒရှိ ပ္သလား။

ထိုသုေတသနစစ္တမ္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္ေျဖဆိုထားေသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုလံုျခံဳျခံဳသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 
ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္ရန္အတြက္ေနာက္သို႔ကို ႏွိပ္ပါ
 

ေနာက္္တဖန္ထုိစစ္တမ္းကိုျဖည္႔စြက္ရန္ အျပည္႔အ၀အခ်ိန္ယူေပးေသာေၾကာင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကမ္ဘာတစ္၀ွမ္းတြင္ သင္႔ရဲ႔တံု႔ျပန္မွုမ်ားကိုေလ႔လာဆန္းစစ္ထားေသာအေျဖမ်ားကို က်ြႏု္ပ္႔တို႔ လာမယ္႔ေနာက္ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုစစ္တမ္းမွ မ်ားျပားလွေသာ ရလဒ္မ်ားကို စီမံကိန္းၾကီးရဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အခမဲ႔ ရရွိနိုင္ေအာင္ျပည္႔စံုစြာတင္ျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

[hidden in="paper"]

မင္္းရဲ႔ေျဖၾကားမွဳမ်ားကို သိမ္းထားရန္အတြက္ ေအာက္တြင္ Submit ကို ႏွိပ္ပါ။

[/hidden]